I. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Food Harmony – należy przez to rozumieć Food Harmony Catering sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Janowskiego 46, 30-440 Kraków, NIP: 679 317 87 17, REGON: 38227045600000, KRS: 0000765308
 2. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 221 Kodeksu cywilnego.
 4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdego odwiedzającego Sklep internetowy niezależnie od tego czy zostanie zawarta z nim Umowa sprzedaży czy też nie.
 5. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.cateringfoodharmony.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 6. Towarze – należy przez to rozumieć sprzedawane w Sklepie internetowym zestawy gotowych posiłków, obejmujących od trzech do pięciu posiłków(śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Zestaw konfigurowany jest w oparciu o jego wartości kaloryczne, a nie w oparciu o konkretne składniki posiłków. Zestawy sprzedawane są w następujących pakietach Dieta Fit Harmony, Wege Harmony, Wege z rybami Harmony, Free Harmony, Free Wege Harmony, Free Wege z rybami Harmony, w opcji kalorycznej: 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 z opcją wyboru od 3-5 posiłków oraz Dieta Smoothie Harmony (5 smoothie dziennie) 1200 Kcal, NISKI IG dieta 4 posiłkowa w opcji kalorycznej 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 kcal– bez opcji wyboru mniejszej ilości posiłków, SIRTFOOD-dieta 4 posiłkowa 1000, 1200, 1500 kcal-bez opcji wyboru mniejszej lości posiłków i Post warzywno-owocowy do 600 Kcal 5 posiłków dziennie – bez możliwości zmian czy rezygnacji z posiłków.
 7. Konto – należy przez to rozumieć dostępną dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część serwisu, w której może dokonywać zakupów Towaru, zmieniać termin dostaw, wybierać posiłki, zmieniać hasło dostępu do Konta;
 8. Zamówieniu ​– należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 9. Regulaminie ​– należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Food Harmony.
 10. Rejestracji – należy przez to rozumieć wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego, uwarunkowane złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz podaniem danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 11. Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Food Harmony, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 12. Kodeksie Cywilny – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964  Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 13. Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 14. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

II. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.cateringfoodharmony.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego;
  5. informacje o cenach i metodach płatności;
  6. zasady odstąpienia od umowy.
 4. Klient przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, znajdującym się pod adresem https://cateringfoodharmony.pl/regulamin/. Z chwilą Rejestracji w ramach Sklepu internetowego, Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go.
 5. Materiały udostępnione Użytkownikom w ramach usług stanowią własność Food Harmony i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie prawa Food Harmony na Klienta ww. majątkowych praw autorskich, tak w części, jak i w całości.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sprzedający umożliwia Użytkownikom dokonanie rejestracji w Sklepie poprzez założenie indywidualnego konta Użytkownik (zwane dalej: „Konto”).
 2. Założenie Konta w Sklepie pozwala na szybką identyfikację Użytkownika i ogranicza znacznie czas dokonywania kolejnych zakupów. Dodatkowo, zarejestrowani Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z ofert specjalnych i rabatów, a także wymiany posiłków i wykorzystywania punktów lojalnościowych.
 3. Konto można założyć klikając ZAMÓW. Aby założyć Konto należy wybrać dietę i parametry, wpisywać swoje dane zgodnie z wyświetlanymi poleceniami programu. Po założeniu Konta Użytkownik otrzymuje informację potwierdzającą założenie Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. W przypadku zgubienia hasła, Użytkownik ma możliwość jego odzyskania w drodze procedury odzyskiwania hasła poprzez postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 5. Food Harmony może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Food Harmony za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Food Harmony
 6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Food Harmony
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Food Harmony

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

g) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne mogące uniemożliwić przeglądanie strony internetowej Sklepu oraz dokonywanie w nim zakupów.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie jakichkolwiek błędów w skonfigurowaniu urządzenia Użytkownika lub niepodanie przez niego danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży

11. W przypadku podania informacji niepełnych, które uniemożliwiają dostawę, a także gdy Klient nie odbiera telefonu od dostawcy, który wykonuje go celem sprecyzowania danych i realizację zamówienia, uznaje się, że dostawca wykonał swoją pracę i nie jest możliwym ponowienie próby dostawy.


IV. 
Zamówienie i zawarcie umowy.

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient za pośrednictwem Sklepu internetowego może zakupić Towar.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.cateringfoodharmony.pl dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka. Klient w czasie składania zamówienia wskazuje wybrany pakiet, liczbę posiłków, ich wersję kaloryczną, a także wskazuje ilość dni na jakie zamawia Towar.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz dokonanie Rejestracji (podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe) oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 6. Podanie danych osobowych w formularzu Zamówienia jest niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych.Informacje zawarte w formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są błędne lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 8. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Warunkiem aktywacji diety oraz realizacji zamówienia jest wpłata za zamówienie zaksięgowana do 21.00 z dwudniowym wyprzedzeniem dnia realizacji zamówienia lub po wysłaniu potwierdzenia płatności także do 21.00 z dwudniowym wyprzedzeniem planowanej dostawy na adres: hello@cateringfoodharmony.pl
 10. Wyłącznie opłacenie zamówienia warunkuje aktywację diety.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi i na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia Zamówienia. Do Umów sprzedaży zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także inne odpowiednie akty prawne.
 12. Zamówienia są realizowane na terenie Polski, woj Krakowa i okolic, Wieliczki, Krzeszowice, Chrzanów Trzebini i okolic, Olkusza, Warszawy, Zakopanego, Nowego Sącza, Myślenic, Warszawy, Poznania, Wrocławia, Trójmiasta i okolicznych miejscowości zgodnych z miejscowością wyświetlającą się na liście w okienku strony internetowej: https://zamowienie.cateringfoodharmony.pl/zamowienie/#/.
 13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 14. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 2 dni robocze (bez uwzględnienia czasu dostawy).
 15. Zamówienie złożone przez Klienta i potwierdzone przez Sprzedającego w dzień roboczy (tj. od Poniedziałku do Piątku, dalej określane jako „Dni Robocze”) do godz. 21.00, zostanie zrealizowane i wysłane do Klienta w ciągu dwóch dni po wysłaniu zamówienia z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru płatności przelewem lub online (_______________), aby Zamówienie zostało przekazane do realizacji musi zostać w całości opłacone (tj. potwierdzone wpłatą na rachunku bankowym Sprzedającego). (przykład: zamawiając w poniedziałek do godziny 21:00, otrzymasz swoje zamówienie w środę). W przypadku zamówienia złożonego w Sobotę do godziny 21:00 oraz jego opłacenia, zamówienie zostanie zrealizowane w poniedziałek.
 16. Zamówienie jest możliwe drogą mailową: hello@cateringfoodharmony.pl oraz telefonicznie: 577939222 w godzinach pracy biura tj. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Klient jest informowany o statusie realizacji Zamówienia pocztą elektroniczną oraz poprzez Konto.                                                                                                                                         V.  

V. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest w obrębie miast Krakowa i okolic, Warszawy i okolic, Wrocławia i okolic, Poznania i okolic, Radomia i okolic, Rzeszowa i okolic, Trójmiasta i okolic, Nowego Sącza i okolic, Zakopanego i okolic, Myślenic i okolic, Wieliczki, Olkusza i okolic, Krzeszowic, Chrzanowa, Trzebini, Jaworzna, Oświęcimia i okolic zgodnie z aktualnie obowiązującym obszarem dostaw.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
  Dostawa zamówionych Towarów następuje pod drzwi podanego przez Klienta adresu.
  Sprzedający uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania Zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka nie została przejęta przez kuriera. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
 3. Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionej lokalizacji, do godziny granicznej podanej przez Zamawiającego.
 4. Niedostarczenie Towaru z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. remont drogi dojazdowej z brakiem możliwości przejścia pod wskazany adres, inne godziny pracy recepcji niż te podane podczas potwierdzenia pierwszego zamówienia) nie rodzi roszczenia o dostawę Towaru w innych okolicznościach.
 5. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Zestawów w terminie określonym przez Strony, Klient ma prawo rozwiązać Umowę.
 6. Klient zobowiązany jest do podania następujących informacji: miasto, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu, numer piętra, godziny dostaw, sposób dostawy oraz kod do domofonu, jeśli jest konieczny do prawidłowego zrealizowania dostawy. W przypadku braku, którejkolwiek informacji Sprzedający ma prawo nie zrealizować dostawy zgodnie z dyspozycją Klienta.
 7. Dostawy realizowane są od godziny 2.00 do godziny granicznej, stanowiącej życzenie Klienta do dostawy, jako "nie później niż". Nie ma możliwości ustalenia konkretnej godziny dostawy.
 8. Na terenie wyłącznie Krakowa można określić dwugodzinny przedział czasowy dostawy od-do. Np. 2.00-4.00, 4.00-6.00, 6.00-8.00, 8.00-10.00. Dostawy nie odbywają się wcześniej niż 2.00 i nie później niż 10.00

VI. Ceny i metody płatności

1.Podane ceny stanowią kwotę brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

2. Kwota podana przy Towarze podane są w złotych polskich i są wiążące w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia.
W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną usługę lub zakupiony Towar Klient powinien poinformować Food Harmony o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

3. Nie ma możliwości wystawienia FV, po tym jak sprzedający wystawił już paragon.

4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny wykonując przelew bankowy lub dokonując opłaty „online”


VII. Stosowanie i rezultaty

 1. Sporządzający nie posiada informacji o Kliencie, w szczególności nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, stąd też przed rozpoczęciem stosowania Diety należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania Diety przez konkretnego Klienta.
 2. Pomimo dokładania przez Food Harmony najwyższej staranności, wielość czynników nie daje gwarancji, że stosowanie nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie i skonsultować się z lekarzem, a przede wszystkim niezwłocznie poinformować nas o występujących reakcjach.
 3. Food Harmony nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Klientów, w związku z czym go nie kontroluje. Klienci powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, ponieważ przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Istnieje możliwość rozwiązania Umowy z dwudniowym wyprzedzeniem planowanej kolejnej dostawy diety.
 2. Rozwiązanie umowy następuje poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy hello@cateringfoodharmony.pl podając uzasadnienie rozwiązania umowy. Oświadczenie będzie jednak rozpatrywane zgodnie z godzinami pracy biura. Tak więc chęć rozwiązania umowy przesłana po 16.00 będzie rozpatrywana kolejnego dnia roboczego z zachowaniem wymaganego dwudniowego okresu wypowiedzenia z uwagi na trwające przygotowanie zamówienia.
 3. Zwrot należności za niewykorzystane dni nastąpi na numer konta wskazany przez Klienta w oświadczeniu w ciągu 14 dni.
 4. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niezrealizowanego jeszcze zamówienia. Przy czym w takim wypadku wartość zrealizowanych dostaw rozlicza się odpowiednio do okresu realizowania tych zamówień.

IX. Reklamacje
1.Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy przesłać do Sprzedającego za pośrednictwem poczty e-mail na adres hello@cateringfoodharmony.pl lub przekazać telefonicznie 577939222.
3. Pismo zwrotu/reklamacji należy wydrukować i przesłać mailowo lub pocztą tradycyjną.
4.Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sprzedającego reklamowanego Towaru.
5.Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Umową sprzedaży, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
wad Towaru; uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, gdzie dokładnie opisze wadę Towaru; niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.
6.Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
7.Sprzedający weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny w terminie 14 dni od przesłania informacji mailowej o uznaniu reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony Towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
8.Sprzedający informuje, że Towar obejmują posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające.

9.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na składniki z powodu braku wiedzy i wpływu o pozostały przyjmowanych przez Klienta płynach i produktach.
10.W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.).
11.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej lub czynników niezależnych od Sprzedającego.

12. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku diet cyklicznych, programów jak dieta bulionowa, s.o.s do lata, jeśli się do niej przystąpiło. Sprzedający nie dokonuje zwrotów środków za nie. Istnieje możliwość zamiany diety na inną z naszej oferty, po konsultacji z dietetykiem Food Harmony Catering.

X. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu
1.Aby zapoznać się z ofertą Sklepu i dokonywać w nim zakupów za pośrednictwem Internetu (zawierać Umowy sprzedaży ze Sprzedającym), Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript i Flash oraz dostęp do poczty elektronicznej.
2.W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
3.Do szczególnych zagrożeń związanych z przeglądaniem strony internetowej Sklepu i dokonywaniem w nim zakupów należy korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej Sklepu bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto przeglądanie strony internetowej Sklepu wymaga udostępnienia przez Użytkownika
podstawowych informacji o komputerze Użytkownika takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączono się ze Sklepem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka oraz system operacyjny itp.


XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Klienta.
Klient w toku procedury zamówienia Towaru, dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego, niezbędnym do prawidłowego zrealizowania Umowy sprzedaży
Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
W każdym czasie Klient może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie na adres e-mail stosownego zapytania, o udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących ich osoby.

2. Klientowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jak również prawo do żądania przekazania danych osobowych innemu podmiotowi niż Sprzedający.
Klientowi przysługuje również prawo do usunięcia wszelkich danych związanych z aktywnością Klienta w Sklepie internetowym.

3. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej http://cateringfoodharmony.pl/polityka-prywatnosci/
Sklep internetowy posługuje się plikami Cookies. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności


XII. Zmiana Regulaminu
1. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu www.cateringfoodharmony.pl. Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Kupujący akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Kupujący, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do zaprzestania korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
4. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

XIII.  Rozstrzyganie sporów
Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Food Harmony a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Food Harmony a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Food Harmony. 

XIV. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumentów wynikających z postanowień prawa powszechnie obowiązującego.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2019 od tego momentu stosowany jest do wszystkich Zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.