I. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Food Harmony – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę Food Harmony Catering sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Janowskiego 46, 30-440 Kraków, NIP: 679 317 87 17, REGON: 38227045600000, KRS: 0000765308
 2. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, stosownie do art. 221 Kodeksu cywilnego.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierająca z Food Harmony Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
 5. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdego odwiedzającego Sklep internetowy niezależnie od tego czy zostanie zawarta z nim Umowa sprzedaży czy też nie.
 6. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.cateringfoodharmony.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 7. Towarze – należy przez to rozumieć sprzedawane w Sklepie internetowym zestawy gotowych posiłków, obejmujących od trzech do pięciu posiłków(śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Zestaw konfigurowany jest w oparciu o jego wartości kaloryczne, a nie w oparciu o konkretne składniki posiłków. Zestawy sprzedawane są w następujących pakietach Dieta Fit Harmony, Wege Harmony, Wege z rybami Harmony, Free Harmony, Free Wege Harmony, Free Wege z rybami Harmony, w opcji kalorycznej: 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 z opcją wyboru od 3-5 posiłków, Sport Harmony w opcji kalorycznej 1500, 1800, 2000, 2500 z opcją wyboru 3-5 posiłków dziennie oraz Dieta Smoothie Harmony (5 smoothie dziennie) 1200 Kcal, NISKI IG dieta 4 posiłkowa w opcji kalorycznej 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 kcal– bez opcji wyboru mniejszej ilości posiłków, SIRTFOOD-dieta 4 posiłkowa 1000, 1200, 1500 kcal-bez opcji wyboru mniejszej ilości posiłków, Post warzywno-owocowy do 600 Kcal 5 posiłków dziennie – bez możliwości zmian czy rezygnacji z posiłków, LOW CARB IF- 3 posiłki + płynny dodatek- 1200, 1500, 1800 kcal- bez opcji wyboru mniejszej ilości posiłków, bez możliwości zmian posiłków.
 8. Konto – należy przez to rozumieć dostępną dla Użytkownika tylko po zalogowaniu się część serwisu, w której może dokonywać zakupów Towaru, zmieniać termin dostaw, wybierać posiłki, zmieniać hasło dostępu do Konta;
 9. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Food Harmony.
 11. Rejestracji – należy przez to rozumieć wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego, uwarunkowane złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz podaniem danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 12. Umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Food Harmony, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 13. Kodeksie Cywilny – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 14. Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 15. Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 16. Najniższa cena z 30 dni – określenie wskazane przy Towarze oznaczające informację o najniższej cenie brutto wyrażonej w złotych polskich tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny tego Towaru albo w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki, jeśli dany Towar oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni.

 

II. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.cateringfoodharmony.pl
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego;
  5. informacje o cenach i metodach płatności;
  6. zasady odstąpienia od umowy.
 4. Klient przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, znajdującym się pod adresem https://cateringfoodharmony.pl/regulamin/. Z chwilą Rejestracji w ramach Sklepu internetowego, Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go.
 5. Materiały udostępnione Użytkownikom w ramach usług stanowią własność Food Harmony i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie prawa Food Harmony na Klienta ww. majątkowych praw autorskich, tak w części, jak i w całości.
 6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Sklepie internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 7. Kontakt ze Sklepem internetowym:
  a) Kontakt z Food Harmony odbywa się poprzez:
  e-mail: hello@cateringfoodharmony.pl
  pod numerem telefonu: +48 577939222
  b) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Food Harmony od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00-16:00.
  c) Food Harmony odpowiada na zapytania Klienta wysłane drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00-16:00
  d) Niniejszy Regulamin jest dostępny na witrynie internetowej https://cateringfoodharmony.pl/

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.cateringfoodharmony.pl
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu internetowego;
   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego;
   5. informacje o cenach i metodach płatności;
   6. zasady odstąpienia od umowy.
  4. Klient przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem, znajdującym się pod adresem https://cateringfoodharmony.pl/regulamin/. Z chwilą Rejestracji w ramach Sklepu internetowego, Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go.
  5. Materiały udostępnione Użytkownikom w ramach usług stanowią własność Food Harmony i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie prawa Food Harmony na Klienta ww. majątkowych praw autorskich, tak w części, jak i w całości.
  6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Sklepie internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  7. Kontakt ze Sklepem internetowym:
   a) Kontakt z Food Harmony odbywa się poprzez:
   e-mail: hello@cateringfoodharmony.pl
   pod numerem telefonu: +48 577939222
   b) Klient może porozumieć się telefonicznie ze Food Harmony od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00-16:00.
   c) Food Harmony odpowiada na zapytania Klienta wysłane drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:00-16:00
   d) Niniejszy Regulamin jest dostępny na witrynie internetowej https://cateringfoodharmony.pl/

   

  IV. Zamówienie i zawarcie umowy

  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Klient za pośrednictwem Sklepu internetowego może zakupić Towar.
  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.cateringfoodharmony.pl dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  4. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka. Klient w czasie składania zamówienia wskazuje wybrany pakiet, liczbę posiłków, ich wersję kaloryczną, a także wskazuje ilość dni na jakie zamawia Towar.
  5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz dokonanie Rejestracji (podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe) oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
  6. Podanie danych osobowych w formularzu Zamówienia jest niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych. Informacje zawarte w formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są błędne lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.
  7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
  8. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  9. Warunkiem aktywacji diety oraz realizacji zamówienia jest wpłata za zamówienie zaksięgowana do 18.00 z trzydniowym wyprzedzeniem dnia realizacji zamówienia lub po wysłaniu potwierdzenia płatności także do 18.00 z trzydniowym wyprzedzeniem planowanej dostawy na adres: hello@cateringfoodharmony.pl
  10. Wyłącznie opłacenie zamówienia warunkuje aktywację diety.
  11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi i na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia Zamówienia. Do Umów sprzedaży zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także inne odpowiednie akty prawne.
  12. Zamówienia są realizowane na terenie Polski, woj Krakowa i okolic, Wieliczki, Krzeszowice, Chrzanów Trzebini i okolic, Olkusza, Warszawy, Zakopanego, Nowego Sącza, Myślenic, Warszawy, Poznania, Wrocławia, Trójmiasta i okolicznych miejscowości zgodnych z miejscowością wpisaną w wyszukiwarkę miast na stronie internetowej: https://cateringfoodharmony.pl/rejony-dostaw
  13. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
  14. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 3 dni robocze (bez uwzględnienia czasu dostawy).
  15. Zamówienie złożone przez Klienta i potwierdzone przez Sprzedającego w dzień roboczy (tj. od Poniedziałku do Piątku, dalej określane jako „Dni Robocze”) do godz. 18.00, zostanie zrealizowane i wysłane do Klienta w ciągu dwóch dni po wysłaniu zamówienia z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru płatności przelewem lub online, aby Zamówienie zostało przekazane do realizacji musi zostać w całości opłacone (tj. potwierdzone wpłatą na rachunku bankowym Sprzedającego). (przykład: zamawiając w poniedziałek do godziny 18:00, otrzymasz swoje zamówienie w czwartek). W przypadku zamówienia złożonego w Sobotę do godziny 18:00 oraz jego opłacenia, zamówienie zostanie zrealizowane we wtorek.
  16. Zamówienie jest możliwe drogą mailową: hello@cateringfoodharmony.pl oraz telefonicznie: 577939222 w godzinach pracy biura tj. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku.
  17. Klient jest informowany o statusie realizacji Zamówienia pocztą elektroniczną oraz poprzez Konto w systemie dietly.

   

  V. Dostawa

  1. Dostawa realizowana jest w obrębie miast Krakowa i okolic, Warszawy i okolic, Wrocławia i okolic, Poznania i okolic, Radomia i okolic, Rzeszowa i okolic, Trójmiasta i okolic, Nowego Sącza i okolic, Zakopanego i okolic, Myślenic i okolic, Wieliczki, Olkusza i okolic, Krzeszowic, Chrzanowa, Trzebini, Jaworzna, Oświęcimia i okolic zgodnie z aktualnie obowiązującym obszarem dostaw.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską.
   Dostawa zamówionych Towarów następuje pod drzwi podanego przez Klienta adresu.
   Sprzedający uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania Zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka nie została przejęta przez kuriera. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
  3. Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionej lokalizacji, do godziny granicznej podanej przez Zamawiającego.
  4. Niedostarczenie Towaru z przyczyn niezależnych od Sprzedającego (np. remont drogi dojazdowej z brakiem możliwości przejścia pod wskazany adres, inne godziny pracy recepcji niż te podane podczas potwierdzenia pierwszego zamówienia, błędny adres dostawy) nie rodzi roszczenia o dostawę Towaru w innych okolicznościach.
  5. W przypadku, gdy Sprzedający nie spełnił swojego obowiązku dostarczenia Zestawów w terminie określonym przez Strony, Klient ma prawo rozwiązać Umowę.
  6. Klient zobowiązany jest do podania następujących informacji: miasto, kod pocztowy, ulica, numer budynku, numer lokalu, numer piętra, godziny dostaw, sposób dostawy oraz kod do domofonu, jeśli jest konieczny do prawidłowego zrealizowania dostawy. W przypadku braku, którejkolwiek informacji Sprzedający ma prawo nie zrealizować dostawy zgodnie z dyspozycją Klienta.
  7. Dostawy realizowane są od godziny 2.00 do godziny granicznej, stanowiącej życzenie Klienta do dostawy, jako "nie później niż". Nie ma możliwości ustalenia konkretnej godziny dostawy.
  8. Dostawy nie odbywają się wcześniej niż 2.00 i nie później niż 10.00.
  9. Na terenie powiatu chrzanowskiego i okolic, dostawy odbywają się w godzinach: 15.00-23.00. Diety dostarczone, przeznaczone są do konsumpcji na następny dzień.

   

  VI. Ceny i metody płatności

  1. Podane ceny stanowią kwotę brutto i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
  2. Kwota podana przy Towarze podane są w złotych polskich i są wiążące w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia. W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną usługę lub zakupiony Towar Klient powinien zaznaczyć opcję Faktura Vat w systemie podczas składania zamówienia lub poinformować Food Harmony o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
  3. Nie ma możliwości wystawienia FV, po tym jak sprzedający wystawił już paragon.
  4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny wykonując przelew bankowy lub dokonując opłaty „online”
  5. Promocje nie łączą się.
  6. Rabaty nie są uwzględniane podczas gdy kupujący zamawia cykliczne programy Food Harmony Catering, są to: Dieta Bulionowa, Dieta Zupowa, Płaski Brzuch w 5 dni, S.O.S do lata, Skin Glow oraz dietę Budżetową i Lunch Box.

   

  VII. Stosowanie i rezultaty

  1. Sporządzający nie posiada informacji o Kliencie, w szczególności nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Klienta, stąd też przed rozpoczęciem stosowania Diety należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania Diety przez konkretnego Klienta.
  2. Pomimo dokładania przez Food Harmony najwyższej staranności, wielość czynników nie daje gwarancji, że stosowanie nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie i skonsultować się z lekarzem, a przede wszystkim niezwłocznie poinformować nas o występujących reakcjach.
  3. Food Harmony nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Klientów, w związku z czym go nie kontroluje. Klienci powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.

   

  VIII. Odstąpienie od umowy

  1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, ponieważ przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Istnieje możliwość rozwiązania Umowy z trzydniowym wyprzedzeniem planowanej kolejnej dostawy diety.
  2. Rozwiązanie umowy następuje poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy hello@cateringfoodharmony.pl podając uzasadnienie rozwiązania umowy. Oświadczenie będzie jednak rozpatrywane zgodnie z godzinami pracy biura. Tak więc chęć rozwiązania umowy przesłana po 16.00 będzie rozpatrywana kolejnego dnia roboczego z zachowaniem wymaganego trzydniowego okresu wypowiedzenia z uwagi na trwające przygotowanie zamówienia.
  3. Zwrot należności za niewykorzystane dni nastąpi na numer konta wskazany przez Klienta w oświadczeniu w ciągu 14 dni.
  4. Po rozwiązaniu Umowy w myśl przepisów powyższych Sprzedający dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niezrealizowanego jeszcze zamówienia. Przy czym w takim wypadku wartość zrealizowanych dostaw rozlicza się odpowiednio do okresu realizowania tych zamówień.
  5. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (Konta), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  6. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powyżej może odbyć bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu na adres Sklepu internetowego.
  7. Celem zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług elektronicznych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy podając powód rezygnacji z diety.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy przed upłynięciem minimalnej ilości dni, dla której naliczono rabat 10% (poniżej 20 dostaw diety), Klientowi nie przysługuje cena promocyjna wykorzystanych zestawów diet.

   

  IX. Reklamacje

  1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta oraz ustawą Kodeks Cywilny.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy przesłać do Sprzedającego za pośrednictwem poczty e-mail na adres hello@cateringfoodharmony.pl lub przekazać telefonicznie 577939222, przekazując dowody reklamacji w postaci zdjęć.
  3. Pismo zwrotu/reklamacji należy wydrukować i przesłać mailowo lub pocztą tradycyjną.
  4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sprzedającego reklamowanego Towaru.
  5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Umową sprzedaży w dniu dostawy diety, przed upłynięciem 24 godzin od daty przeznaczenia do zjedzenia posiłków, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
   wad Towaru; uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, gdzie dokładnie opisze wadę Towaru; niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.
  6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
  7. Sprzedający weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny w terminie 14 dni od przesłania informacji mailowej o uznaniu reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony Towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
  8. Sprzedający informuje, że Towar obejmują posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające.
  9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję organizmu na składniki z powodu braku wiedzy i wpływu o pozostały przyjmowanych przez Klienta płynach i produktach.
  10. W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm.).
  11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie dostawy z powodu działania siły wyższej lub czynników niezależnych od Sprzedającego.
  12. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku diet cyklicznych, programów jak dieta bulionowa, s.o.s do lata, , Płaski brzuch w 5 dni, dieta koktajlowa i dieta zupowa. Jeśli się do niej przystąpiło. Sprzedający nie dokonuje zwrotów środków za nie. Istnieje możliwość zamiany diety na inną z naszej oferty, po konsultacji z dietetykiem Food Harmony Catering.
  13. W przypadku odstąpienia od umowy przed upłynięciem minimalnej ilości dni, dla której naliczono rabat 10% (poniżej 20 dostaw diety), Klientowi nie przysługuje cena promocyjna wykorzystanych zestawów diet.

   

  X. Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu

  1. Aby zapoznać się z ofertą Sklepu i dokonywać w nim zakupów za pośrednictwem Internetu (zawierać Umowy sprzedaży ze Sprzedającym), Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript i Flash oraz dostęp do poczty elektronicznej.
  2. W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  3. Do szczególnych zagrożeń związanych z przeglądaniem strony internetowej Sklepu i dokonywaniem w nim zakupów należy korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej Sklepu bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto przeglądanie strony internetowej Sklepu wymaga udostępnienia przez Użytkownika
   podstawowych informacji o komputerze Użytkownika takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączono się ze Sklepem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka oraz system operacyjny itp.

   

  XI. Ochrona danych osobowych

  1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Klienta. Klient w toku procedury zamówienia Towaru, dobrowolnie podają swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego, niezbędnym do prawidłowego zrealizowania Umowy sprzedaży. Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
   W każdym czasie Klient może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie na adres e-mail stosownego zapytania, o udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących ich osoby.
  2. Klientowi przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jak również prawo do żądania przekazania danych osobowych innemu podmiotowi niż Sprzedający.
   Klientowi przysługuje również prawo do usunięcia wszelkich danych związanych z aktywnością Klienta w Sklepie internetowym.
  3. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej http://cateringfoodharmony.pl/polityka-prywatnosci/ Sklep internetowy posługuje się plikami Cookies. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Serwis plikami Cookies określa Polityka Prywatności


  XII. Zmiana Regulaminu

  1. Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej serwisu www.cateringfoodharmony.pl. Zmiany w regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie.
  2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Kupujący akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
  3. Kupujący, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do zaprzestania korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
  4. Nowe postanowienia regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie. Zamówienia złożone przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

  XIII.  Rozstrzyganie sporów

  1. Food Harmony informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
   Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR)
  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Food Harmony a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
   Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Food Harmony a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Food Harmony.

  XIV. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  2. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumentów wynikających z postanowień prawa powszechnie obowiązującego.
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 roku od tego momentu stosowany jest do wszystkich Zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.