Polityka Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą̨ plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika oraz zasady ochrony danych osobowych ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez Food Harmony Catering Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Janowskiego 46, 30-440 Kraków, NIP: 679 317 87 17, REGON: 38227045600000, KRS: 0000765308

 

I. DEFINICJE

 

 1. Administrator to my czyli Food Harmony Catering Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Janowskiego 46, 30-440 Kraków, NIP: 679 317 87 17, REGON: 38227045600000, KRS: 0000765308. który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora to Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne to Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis to strona internetowa pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie cateringfoodharmony.pl. Urządzenie to każde elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu, np. telefon, laptop.
 6. Użytkownik to TY, czyli podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Sklep internetowy to serwis internetowy dostępny pod adresem https://cateringfoodharmony.pl/zamowienie/ za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia, o których mowa w Regulaminie Sklepu
 8. Umowa sprzedaży to umowę sprzedaży Usług, Towarów lub Ebooków (których definicje zwarto w Regulaminie) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Food Harmony Catering, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników. 
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Ochrona informacji dotyczących Użytkowników jest dla Administratora sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokłada on najwyższych starań, aby każdy Użytkownik czuł się bezpiecznie powierzając swoje dane osobowe przy korzystaniu z Serwisu.

 

III. DANE OSOBOWE

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest Food Harmony Catering sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Janowskiego 46, 30-440 Kraków, NIP: 679 317 87 17, REGON: 38227045600000, KRS: 0000765308

 

 

Podania danych osobowych jest dobrowolne!

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych  na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

Jakie dane są przez Nas przewarzane?

 

Administrator w celu zawarcia i należytego wykonania umowy może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika.

 

Jeżeli Użytkownik korzysta z Newslettera, Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię oraz adres poczty elektronicznej.

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach Sklepu internetowego.  Dane te są potrzebne w szczególności do zarejestrowania się w Serwisie/Sklepie internetowym, zawarcia umowy, dokonania rozliczeń, dostarczenia zamówionego przez Użytkownika Towaru, korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

W przypadku gdy Użytkownik wyraził na to zgodę to Administrator przetwarza dane Użytkowników w celu przesyłania własnych informacji handlowych dotyczących na przykład promocji, personalizowania adresowanych do Użytkowników ofert i reklam widocznych w Serwisie, kontaktowania się. 

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

 

Administrator przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej Umowy, a także po jej zakończeniu wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, a dane dotyczące pomiarów statystycznych oraz marketingu, w tym analizowania i profilowania danych w celach marketingowych, wyświetlania reklam profilowanych, produktów i usług firm trzecich do czasu wycofania zgody

 

TWOJE PRAWA!

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych.
 2. Wycofania swojej zgody – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania.
 3. Usunięcia swoich danych – bez podawania przyczyny.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych, zarówno przez określony czas, jak i w określonym zakresie.
 5. Przenoszenia danych.
 6. Poprawienia lub sprostowania danych osobowych.
 7. Żądania od Administratora informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych, co Administrator uczyni nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania

 

Dodatkowo Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych.

 

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy  kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności lub za pomocą odpowiednich narzędzi edycji danych, dostępnych w ramach konta użytkownika Sklepu internetowego.

 

Komu możemy powierzyć Twoje dane osobowe i w jakim celu?

 

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom z nim współpracującym w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy to jest: pracownikom, dostawcom usług kurierskich i pocztowych, dostawcom usług płatności elektronicznych, dostawcom usług księgowym i innym podmiotom jeżeli będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich oraz poza obszar Unii Europejskiej.

 

Newsletter

 

Użytkownik ma możliwość subskrybowania Newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera  klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze.

 

 

I. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

II. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

 

 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
 2. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 4. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
 5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
 2. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególnościweryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 4. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
 6. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 7. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 8. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 9. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 10. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
 11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 12. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 13. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 14. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

 

III. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

IV. PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą być przez Użytkowników zadane pod adresem : https://cateringfoodharmony.pl/kontakt/

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.